Odbori

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  •  opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
  • Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja  občinskih organov, občinske  uprave,  odborov  ožjih  delov  občine (vaških skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov  ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Člani nadzornega odbora:

ODBORI OBČINSKEGA SVETA

Odbori štejejo od 3 do 5 članov. Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta. Članstvo v odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

JAVNE FINANCE

Preberi več

OKOLJE IN PROSTOR

Preberi več

KMETIJSTVO

Preberi več

GOSPODARSTVO

Preberi več

NEGOSPODARSTVO

Preberi več

STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA

Preberi več

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Preberi več

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Preberi več

POŽARNA TAKSA

Preberi več

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE

Preberi več

Občina Gorišnica

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Uradne ure občine:

Pon.: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

Petek: 8.00 – 13.00

Aktualne novice

Vpiši svoj e-poštni naslov in prejmi aktualne novice.

Občina Gorišnica © 2023. Vse pravice pridržane.

Skip to content