Javni razpis za dodelitev enkratnih študijski finančnih pomoči
28. marca, 2023

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNIH ŠTUDIJSKIH FINANČNIH POMOČI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2023 (v nadaljevanju: razpis)

 1. Predmet razpisa: Občina Gorišnica, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica, razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Gorišnica, namenjena za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči – za pomoč in stimulacijo študentov pri pridobivanju izobrazbe in za usposabljanja.
 2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna (Uradno glasilo slovenskih občin 09/2011) in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 64/08, 3/13 in 81/16).
 3. Pogoji za prijavo na razpis: – da gre za pridobivanje osnovnega izobraževanja, – da gre za študij v tujini oz. študijsko izmenjavo.
 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Gorišnica, za področje, ki je predmet razpisa. Nepravočasno prispele vloge komisija ne bo obravnavala.
 5. Pravico do finančne pomoči lahko uveljavljajo redni študentje, če: – imajo stalno prebivališče v Občini Gorišnica; – imajo opravljene vse izpite za študijsko leto 2021/2022, v katerega so bili prvič vpisani in je njihova povprečna ocena najmanj 8 oz. za študente prvih letnikov odličen uspeh v predhodnem letu; – niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe.

Vsi prosilci podajo izjavo, da dovoljujejo Občini Gorišnici pridobivanje podatkov za potrebe javnega razpisa iz uradnih evidenc.

Vlogo v imenu prosilcev lahko vložijo tudi njihovi zakoniti zastopniki.

 1. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev so: – posamezna kategorija prosilca (študent); – kraj šolanja; – socialni status; – medštudijska izmenjava oz. redni študij v tujini; – diplomska naloga (opravljena v predhodnem letniku, v katerega so bili prvič vpisani in so opravili vse izpite s povprečno oceno najmanj 8); – izločitveni kriterij.
 2. Vrednost razpoložljivi sredstev: Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za enkratne študijske finančne pomoči, ki so predmet razpisa, znaša za leto 2023 5.000,00 EUR.
 3. Razpisni rok: Razpis je odprt do 31. 05. 2023. Nepravočasno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte v originalni pošiljki vrnjene pošiljatelju.
 4. Razpisna dokumentacija: – prijavni obrazec. Prosilci morajo ob prijavi na razpis prijavnemu obrazcu priložiti naslednjo dokumentacijo: – potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, – dokazilo o učnem uspehu, – potrdilo o vseh opravljenih izpitih z datumi in povprečni oceni, iz katerega je razvidno tudi število vseh predmetov predhodnega letnika, – mnenje Centra za socialno delo (v primeru dokazila socialno ogrožene družine),
 5. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Gorišnica: www.gorisnica.eu pod rubriko “Vloge/Obrazci”. Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo po objavi javnega razpisa tudi na sedežu občine Gorišnicam Gorišnica 83/a.
 6. Oddaja in dostava vlog: Vloge oddajo prosilci v zaprti kuverti na naslov: Občina Gorišnica, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica; z oznako na sprednji strani kuverte “NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS – ŠTUDIJSKA POMOČ”, na zadnji strani kuverte pa obvezno PODATKE VLAGATELJA. Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
 7. Obravnava vlog: Imenovana komisija bo prispele vloge obravnavala v roku 8 delovnih dni od zaključka razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo prosilci pozvanim da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki jih prosilci ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.
 8. Dodatne informacije: Dodatne informacij v zvezi z razpisom lahko dobite na sedežu Občine Gorišnica na tel.: 02 743 11 16 Renata Petek ali po elektronski pošti racunovodstvo@gorisnica.eu
 9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: O višini sredstev, dodeljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni z odločbo v roku 45 dni po preteku razpisa.

Gorišnica, 28. 03. 2023

 

Borut Kolar, župan Občine Gorišnica

 

Komentiranje

Skip to content