NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA – MOŠKANJCI III. FAZA

NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA – MOŠKANJCI III. FAZA

Podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Občina Gorišnica je dne 30.8.2017, prejela od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Odločbo o uvedbi Namakalnega sistema Gorišnica – Moškanjci III. faza, št. 3313-1/2017/14. Po tem datumu so bile izdane še tri odločbe (zaradi sprememb območja namakalnega sistema), vse odločbe so pravnomočne. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje VGB d.o.o., Maribor, tako kot že za NS Gorišnica – Moškanjci I. faza in I. faza dokončanje. 

23.8.2019 je bil objavljen 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, rok za prijavo je 15.11.2019. Občina Gorišnica je dne 14.11.2019 za operacijo NS Gorišnica – Moškanjci III. faza oddala vlogo na navedeni javni razpis.

Javni razpis je omogočal pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Slovenije, in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni obseg razpisanih sredstev je znašal 3 milijone evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020, natančneje iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Občina Gorišnica je dne 10.2.2020 od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do sredstev, št. 33131-2/2019/11 in sicer v višini 919.869,24 €

Predračunska vrednost investicije je 980.320,83 € brez DDV, površina NS je 132 ha, pogodb o namakanju je podpisanih za 150 parcelnih številk v k.o. Moškanjci in 25 parcelnih številk v k.o. Zagojiči, prav tako je za 107 zemljišč podpisanih, overjenih in v zemljiško knjigo vpisanih brezplačnih služnostnih pravic izgradnje in vzdrževanja namakalnega sistema, za kar se lastnikom tudi zahvaljujemo, saj so bile pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 351-1122/2017-17 (04074), ki ga je dne 20.3.2018, izdala UE Ptuj in ki je postalo pravnomočno dne 18.4.2018.

Investicija se je izvedla v skladu z Zakonom o javnem naročanju in sicer po »in house« naročilu. Izvajalec je bilo Komunalno podjetje Ptuj d.d., pogodba o izvajanju je bila podpisana 25.2.2020, v višini 850.105,52 € brez DDV. Rok za oddajo zadnjega zahtevka na ministrstvo je bil 30.11.2020. Dela so se pričela 7.3.2020 in končala 30.10.2020. Dne 30.11.2020 smo pridobili odločbo o poskusnem obratovanju.

Povezava:

– na spletno stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in 

– na spletno stran programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/)

Občina Gorišnica

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Uradne ure občine:

Pon.: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

Petek: 8.00 – 13.00

Informacije

Aktualne novice

Vpiši svoj e-poštni naslov in prejmi aktualne novice.

Občina Gorišnica © 2023. Vse pravice pridržane.

Skip to content