Naloge in pristojnosti

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje lahko od 7 do 45 članov, odvisno od velikosti občine. Kadar je članov občinskega sveta 11 ali manj, se ti volijo po večinskem volilnem sistemu, če pa je članov občinskega sveta 12 ali več, se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu. Člani občinskega sveta so izvoljeni na lokalnih volitvah za štiriletni mandat, svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.

Naloge in pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti občinskega sveta določa Zakon o lokalni samoupravi v povezavi z drugimi predpisi. Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge občinske akte ter prostorske in druge načrte razvoja občine. Sprejema občinski proračun in zaključni račun, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta ter predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov in javnih podjetij, ki jih je ustanovila občina. Občinski svet nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede uresničevanja odločitev občinskega sveta, sprejema odločitve na podlagi predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali statut občine.

Občina Gorišnica

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Uradne ure občine:

Pon.: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

Petek: 8.00 – 13.00

Aktualne novice

Vpiši svoj e-poštni naslov in prejmi aktualne novice.

Občina Gorišnica © 2023. Vse pravice pridržane.

Skip to content