Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajalne
9. junija, 2023 - In Prireditve in gostinstvo

Opis storitve in oddaja vloge

Občanom je omogočena oddaja splošne vloge. S splošno vlogo se odda zahtevek, za katerega občan meni, da se nanaša na področje pristojnosti delovanja občine.

Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici (tržnica, pokopališče,..), s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat in na daljavo.

Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga. Lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na tak način.

Za prodajo blaga se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.

Pristojni, dodatne informacije

Vlogo lahko vloži prodajalec ali pa organizator prireditve, za vse trgovce ki bodo prodajali na prireditvi. Za odločanje o vlogi je pristojna Občinska uprava občine.

Upravna taksa

Po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih znaša upravna taksa 22,60 EUR. V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o trgovini (ZT-1), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5327 .

 

Izpolnjena in podpisana vloga se pošlje na:

  • vloga_za_izdajo_soglasja_za_prodalo_blaga_zunaj_prodaje doc (87kb) [ download ]
Skip to content